Modlitwy małżonków


Panie, dziękujemy Ci, że obdarzyłeś nas miłością. Zawsze myślałeś o nas "razem" i tak nas kochałeś, jedno obok drugiego. Panie, spraw, abyśmy pojęli sztukę głębokiego, wzajemnego poznania. Daj nam odwagę przekazywania sobie naszych pragnień, ideałów, nawet ograniczeń naszego działania, aby małe, nieuniknione słabości natury, przelotne niezrozumienia, coś niespodziewanego czy niedyspozycje, nie naraziły tego co nas jednoczy, ale napotkały na serdeczną i wspaniałomyślną wole zrozumienia. Daj, Panie, każdemu z nas dwojga radosna fantazję w wyrażaniu każdego dnia szacunku i czułości, aby nasza miłość zajaśniała jak mała iskierka Twojej niezmierzonej Miłości.

*************************************************************************

Zachowaj nas, Panie, od drobiazgowości. Daj nam rozwagę w słowach i czynach. Strzeż nas od pospiesznego sądu i wytykania sobie błędów. Pomóż nam odnosić się do siebie z zaufaniem, bez lęku i poczucia żalu. Zachęcaj nas do ofiarności, napełnij nasze serca pokojem i delikatnością. Pomóż nam hojnie obdarzać się dobrymi słowami i życzliwością. Naucz nas, Panie, że nasza miłość jest darem od Ciebie.

*************************************************************************

Panie, kochamy się i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie. Nasza miłość czasami błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymywaniu naszych zobowiązań: uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie. Nie pozwól, aby nasze gesty miłości, były wyrazem małostkowości czy egoizmu. Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj kiedy wystawiamy na próbę Twą cierpliwość. Tobie ofiarujemy nasz zapał, siłę naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania. Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością. We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Matko Boża i Matko nasza, chcemy żyć, wzorując się na Twym całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca, Tobie powierzamy naszą miłość niech każdy jej gest będzie odbiciem wieczności. Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmęczeni i osamotnieni. Bądź zawsze blisko nas, o Matko! Amen.

*************************************************************************

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże  - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże  - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże  - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże  - zmiłuj się nad nami.

 • Abyśmy poprzez miłość potrafili być dla siebie darem - Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci (dopowiedzenie)
 • Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach -
 • Aby miłość nasza wciąż dojrzewała a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni -
 • Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka-
 • Abyśmy "bycie jednym ciałem" nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili, je przeżywać w czystości -
 • Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo -
 • Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością -
 • Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali -
 • Abyśmy obdarzali się zaufaniem -
 • Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć -
 • Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam "cichych dni"-
 • Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię -
 • Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji -
 • Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga -
 • Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem -
 • Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami -
 • Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować-
 • Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami -
 • Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy-
 • Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył-
 • Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności -
 • Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości-
 • Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana -
 • Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus-
 • Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich-
 • Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia-
 • Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -  zmiłuj się nad nami.

K. Boże, Ty powiedziałeś "niedobrze być człowiekowi samemu" i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swojego Wszechmocnego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.

W. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.

Módlmy się
Boże Wiekuista Miłości, Ty "na początku" stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią, spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach, gestach naśladowali Ciebie Swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza "od początku" i miłuje "do końca". Amen

***
Modlitwa ta jest oparta o przysięgę małżeńską, która kończy się wezwaniem "Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci", na mocy tego sakramentu z nadzieją przyzywajmy owego Wsparcia w naszym codziennym życiu.

 

*************************

40 potężnych modlitw nad twoim współmałżonkiem:

Dobry Boże, wychwalamy Cię za Twoją miłość i wierność. Dziękujemy za wielką Twoją łaskę oraz za to, że dałeś nam siłę, byśmy się wzajemnie miłowali. Dziękuję Ci za mojego współmałżonka, za dar naszego małżeństwa. Dziękujemy, że jesteś z nami, że walczysz o nas. Dziękujemy, że jesteś zbawicielem i obdarzasz nas dobrem. Prosimy, uczyń nas bardziej podobnymi do Ciebie. Wypełnij nasze życie i małżeństwo prawdą i okryj je płaszczem Twojego błogosławieństwa.

Prosimy Cię, Panie, obdarz nasze małżeństwo darem:

Bliskości - "Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan" (1 Kor 7,5).

Błogosławieństwa - "On błogosławi mieszkanie uczciwych" (Prz 3,33).

Celowości - "Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru" (Rz 8,28).

Czystości - "Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną! Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku" (Ps 19,14).

Delikatności - "A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój" (Ef 4,1-3).

Dziękczynienia - "Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was" (1 Tes 5,17-18).

Godności - "Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły" (Prz 31,10).

Hojności - "Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi" (Prz 11,25).

Łaski - "Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać" (Kol 4,6).

Łaskawości - "A łaskawość Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych" (Ps 90,17).

Miłości - "A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was" (1 Tes 3,12).

Nadziei - "Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie" (Jr 29,11).

Obfitości - "A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę" (Flp 4,19).

Ochrony - "Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego" (2 Tes 3,3).

Oddania - "A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie, a powróz potrójny niełatwo się zerwie" (Koh 4,12).

Odwagi - "Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz" (Joz 1,9).

Opanowania - "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia" (Ef 1,7).

Owocności - "Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa" (Ga 5,22-23).

Pokory - "A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich" (Flp 2,3-4).

Pokoju - "Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach" (Ps 122,7).

Prawości - "Kto żyje uczciwie, żyje bezpiecznie, zdradzi się ten, kto szuka dróg krętych" (Prz 10,9).

Przyjaźni - "Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego" (Koh 4,9-10).

Przebaczenia - "Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie" (Ef 4,32).

Radości - "Niech źródło twe świętym zostanie, znajduj radość w żonie młodości" (Prz 5,18).

Rozeznania - "A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa" (Flp 1,9-10).

Szacunku - "W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża" (Ef 5,33).

Serca uległego - "Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu" (Joz 24,15).

Siły - "Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem" (Ps 29,11).

Uległości - "Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej" (Ef 5,21).

Uważności - "Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło" (Prz 4,23).

Uwielbienia - "Mój miły jest mój, a ja jestem jego" (Pnp 2,16).

Wiary - "Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom" (Dz 16,31).

Wierności - "Niech miłość i wierność cię strzeże, przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi" (Prz 3,3-4).

Wytrwania - "Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,7-8).

Wyrozumiałości - "Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom" (1 P 3,7).

Zachęty - "Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym" (Ef 4,29).

Zaufania - "W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą.

Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości" (1 J 4,18).

Zdrowia - "Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała" (Prz 16,24).

Zgodności - "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19,6).

Życzliwości - "Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki" (Prz 31,26).

Niech oblicze Twoje jaśnieje nad nami, gdy Ciebie szukamy.

Amen.